U bevind zich hier: Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definitie
 
In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan: H.J.Veenstra Timmer- en Onderhoudsbedrijf gevestigd te Kollum , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder dossiernummer: 01125666
 
Artikel 1 Geldigheid van voorwaarden
 
1.1    Het verlenen van de opdracht of het doen van een bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 
1.2.     Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn      slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen
 
1.3.     De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 1 maand, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 2 Aanbiedingen
 
Alle aanbiedingen, prijsopgaven en mededelingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enzovoort. De opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid daarvan.
 
Artikel 3 Prijzen
 
3.1.  Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen tegen gereed product.
 
3.2.    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,
 materialen, omzetbelasting en dergelijke, worden verhoogd, zal die        verhoging aan opdrachtgever worden doorberekend, ook al was deze verhoging bij de aanbieding te voorzien.
         
 
Artikel 4 Oplevering
 
4.1.   Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
         a.       wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd of
         b.       bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 
4.2.   Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, is hij verplicht opdrachtnemer hiervan schriftelijk mededeling te doen, onder opgaaf van de reden hiervan. Kleine tekortkomingen van ondergeschikte aard staan (deel) opleveringen niet in de weg. Opdrachtgever krijgt in dat geval uitstel van betaling van maximaal 5% van het factuurbedrag.
 
4.3.    Na herstel van de tekortkomingen van het werk vindt een tweede
          oplevering plaats. Bij goedkeuring van de tweede oplevering wordt
          het werk als opgeleverd beschouwd als bedoeld in artikel 4.1.
          Hierdoor eindigt het eventueel verleend uitstel van betaling.
 
4.4.    Data van oplevering worden vooraf te goede trouw vastgelegd, doch zijn niet bindend. Overschrijding van die data geeft geen recht op schadevergoeding.
 
4.5      Natuurgeweld, vorst, staking en andere onvoorziene
          omstandigheden die (tijdige) oplevering onmogelijk maken gelden
          als overmacht als bedoeld in artikel 10. Indien er sprake is van
          overmacht, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de ontstane
          schade.
 
Artikel 5 Meer- en minderwerk
 
5.1.   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 
5.2.    Meer- en minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de
          werkzaamheden mondeling of schriftelijk is overeengekomen,
          komt voor verrekening in aanmerking.
 
 
 
10.3. Opdrachtnemer is bij overmacht gerechtigd de koopovereenkomst   c.q. overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat er geen sprake meer is van overmacht. De opdrachtgever is verplicht de eventuele geleverde prestatie te betalen.
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid
 
11.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en
           interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
         a.       overmacht , zoals in artikel 10 van deze voorwaarden is omschreven;
         b.       handelen of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
         c.       nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
         d.       beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
         e.       normale slijtage aan de geleverde zaken;
         f.       verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g.           enige andere van buiten afkomende oorzaak;
h.          uitgesloten is de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
 
11.2. Opdrachtnemer is voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede schade aan de eigendommen van de opdrachtgever en / of derden slechts aansprakelijk, voorzover zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking geeft voor de aansprakelijkheid, dan wel tot maximaal het eindbedrag van de factuur , voorzover de schade is ontstaan door toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan de opdrachtnemer opgedragen werk(en).
 
11.3. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering
          van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd, draagt
          de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden,
          van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen,
          installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding,
          brand, waterschade of beschadiging, onverminderd de bevoegdheid
          van de opdrachtgever aan te tonen dat de schade het gevolg is van
          nalatigheden aan de zijde van opdrachtnemer.
 
Artikel 12 Reclame
 
12.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering het werk c.q. de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekocht,geleverd of opgeleverd is, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 
12.2. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zullen de afspraken over herstel schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend
 
Artikel 13 Wanprestatie en ontbinding
 
13.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet, zal hij daarvoor alleen reeds in verzuim zijn zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is.
 
13.2. Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal opdrachtnemer in het geval als bedoeld in artikel 13.1. het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.
 
 
Artikel 6 Materialen
 
6.1      Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de
normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 
6.1.    Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, glans, dikte
          enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of
          de afwijking van de levering groter is dan de toegestane
          normen,moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 
6..3. Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door opdrachtnemer doorgeleverde zaken, geven de opdrachtgever geen recht tot afkeuring van het werk.
 
6.4.    Zaken die opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden dient te
          verwijderen worden eigendom van opdrachtnemer, tenzij anders
          is overeengekomen.
 
Artikel 7 Aanbetaling en financiële gegoedheid
 
7.1.     Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van opdrachtgever te vragen. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van de omvang van het werk. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
 
7.2.     Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand aan het aangaan van de
          overeenkomst een bewijs van financiële gegoedheid van de
          opdrachtgever te eisen.
 
Artikel 8 Annuleren
 
8.1.   Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert of zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door de opdrachtnemer voor de opdracht aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten af te nemen en te betalen en is hij overigens aan opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
         Opdrachtgever zal eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag gelijk aan 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of de weigering van de zaken.
 
8.2.   Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1. behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 9 Uitbesteding werk aan derden
 
Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om de opdracht door een door opdrachtnemer aan te wijzen derde, op een door opdrachtnemer gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
 
Artikel 10 Overmacht
 
10.1. In deze voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel in Nederland als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de goederen bij transport van opdrachtnemer en of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen voor leveranciers van opdrachtnemer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van opdrachtnemer dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen.
 
10.2. Overmacht ontheft opdrachtnemer van zijn verplichting tot levering
          c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht
          op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe ook genaamd
          kan doen gelden.
 
 
 
 
13.3. De in artikel 13.2. genoemde rechten heeft opdrachtnemer ook,
          indien opdrachtgever:
         -        in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd;
         -        hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen;
         -        schuldsanering voor natuurlijke personen heeft aangevraagd dan wel op hem van toepassing is verklaard;
         -        zijn vermogen of bestanddelen daarvan in beslag zijn genomen en dit beslag van waarde blijkt;
         -        zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen; of
         -        het voornemen heeft te emigreren.
         In al deze gevallen zullen alle vorderingen die opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
 
Artikel 14 Betaling
 
14.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na de verzenddatum van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
14.2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de datum van de factuur.
 
14.3. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 
14.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de totale prijs van
          de opdracht, vermeerderd met de rente, met een minimum van
          35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met
          alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat
          opdrachtnemer terzake een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte
          en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 
Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
 
Het verkochte blijft volledig eigendom van opdrachtnemer, totdat het volledig is betaald. Indien het verkochte is opgeleverd, maar nog niet is betaald, mag de opdrachtgever het niet aan derden ter hand of beschikking stellen.   
 
Artikel 16 Geschillen
 
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt. Wanneer opdrachtnemer zich op dit beding beroept, heeft opdrachtgever een maand de tijd er voor te kiezen dat het geschil wordt beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.
 
 
 
 

Actueel

Projecten uitgelicht